2017/04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


сочинение сэ гъэмахуэр зэрызгъэкlуар


Latest commentsMonthly archiveCategorySearch formDisplay RSS link.


  • сочинение сэ гъэмахуэр зэрызгъэкlуар


Link


  • Сэ уэ ущыслъэгьуам Си гум илъыр къапщIэ зэпытт, Дияку нэрымылъагъу гъуэгу дэлът Тщыгъупщэри зэпыдмычауэ… И фIыгъуэт а махуэм бжьыхьэ щIыIэм, ЗигъэщIагъуэрти дунейм.


Friend request form20170405220007